ประกาศห้องเรียนโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 ประจำภาคฤดูร้อน (นอกเวลาราชการ วันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 )