ประกาศห้องเรียนศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ภาคต้น 2561 (นอกเวลาราชการ วันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561)