โครงการ English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์

เปิดรับสมัคร โครงการ “English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)”   สำหรับผู้เรียนอายุ 8 – 12 ปี

เริ่มเรียนวันพุธที่ 20 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

ราคา 14,400 บาท (ราคารวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่างวันละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร)

ภาษาอังกฤษ 27 ชั่วโมง ภาษาจีน 27 ชั่วโมง และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Microsoft Word, PowerPoint และวาดรูปด้วย

คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ ฯลฯ 18 ชั่วโมง รวม 72 ชม.

เวลาเรียนช่วงเช้า  9.00 – 12.00 น. (พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที เวลา 10.30 น.)

พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.

เวลาเรียนช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. (พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที เวลา 14.30 น.)

หมายเหตุ

1) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ภาษาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

2) สัดส่วนการเรียนภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แบ่งเป็น Conversation 60% Grammar 25% Activities 15%

3) ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF หรือ MS WORD

กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่)

การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน )

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1.ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100   (ในวันและเวลาราชการ 9.00 – 16.00 น.) หรือ

2.ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

***(กรณีชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน และต้องยืนยันการสมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)*** (โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887

E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

**ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9428888-9 และ 080-994-6195**