ใบสมัครภาษาญี่ปุ่น

ปิดรับสมัครแล้ว

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78 (ภาษาญี่ปุ่น)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่  หรือโทร. 02-9428888-9

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ