Chinese

ปิดรับสมัครรุ่น 79

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 (ภาษาจีน)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่……เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

สมัครได้ตาม link นี้

หลักสูตร/ทีมผู้สอนวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไป
ภาษาจีน 1เสาร์
09.00-12.15 น.4,500 บาท
เสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท
ภาษาจีน 2เสาร์09.00-12.15 น.4,500 บาท
เสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท
ภาษาจีน 3เสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท
ภาษาจีน 4เสาร์09.00-12.15 น.5,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถ download แผ่นพับ (โบรชัวร์) ได้ที่หรือโทร. 02-9428888-9

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ