Frequently asked questions (คำถามที่พบบ่อย)

1.  ไม่ใช่นิสิตมก. สามารถสมัครเรียนได้ไหม

ยินดีต้อนรับ ทุกหลักสูตรของศูนย์ภาษาเปิดบริการสำหรับประชากรทั่วไป ดังนั้น ไม่ใช่นิสิตมก. ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้

2.  ศูนย์ภาษา มก. เปิดเรียนตอนไหนบ้าง

เวลาในการจัดอบรมของศูนย์ภาษาจะสอดคล้องกับภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเปิดเรียนปีละ 3 รอบดังนี้

ภาคต้น เปิดเรียนระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน

ภาคปลาย เปิดเรียนระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เปิดเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

3.  ต้องมีการทดสอบก่อนการเรียนหรือไม่

ไม่ต้องมีการทดสอบก่อนการเข้าเรียน หากผู้เรียนไม่แน่ใจว่าตนเองมีความรู้ภาษาอยู่ในระดับใด ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อดูโครงร่างและเอกสารประกอบการเรียน ยกเว้น ผู้ประสงค์สมัครเรียนหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบเพื่อจัดระดับชั้น ขอให้มาทดสอบในวันและเวลาที่กำหนดไว้ หากประสงค์ทดสอบนอกเหนือเวลาที่กำหนดจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวน 200 บาท  ในกรณีที่เคยมาทดสอบแล้วและต้องการเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องมาทดสอบอีก สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้เลย

4.  ต้องการสมัครเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อแน่ใจแล้วว่าต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใด ท่านสามารถสมัครเรียนออนไลน์ และโอนเงินมาที่บัญชีศูนย์ภาษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) และแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือท่านสามารถสมัครเรียนและจ่ายเงินสดที่ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา (นิสิตมก. และบุคลากรกรุณาสอบถามสิทธิ์ส่วนลดได้ที่เจ้าหน้าที่)

5.  หากขาดเรียนไปสามารถมาเรียนชดเชยได้หรือไม่

การสอนที่ศูนย์ภาษา มก.เป็นการสอนสดทุกหลักสูตร ไม่มีการเรียนจากวีดีโอเทป จึงไม่สามารถเรียนชดเชยย้อนหลังได้

6.  สามารถขอดรอปเรียนได้หรือไม่

ผู้เรียนสามารถขอดรอปเรียนได้ ภายในการเรียนการสอน 2 ครั้งแรก กรุณามากรอกแบบฟอร์มที่ห้องทำการศูนย์ภาษาฯ โดยสามารถรักษาสิทธิ์ไว้ได้ 1 ปีการศึกษา และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

7.  สามารถขอโอนเปลี่ยนหลักสูตรได้หรือไม่

ไม่สามารถขอโอนเปลี่ยนหลักสูตรได้ ยกเว้น หลักสูตรในโครงการภาษายุโรป และภาษาเพื่อนบ้าน ผู้เรียนสามารถขอเปลี่ยนหลักสูตรได้ในกลุ่มวิชาในโครงการเดียวกัน ขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนรายวิชาภายใน 2 ครั้งแรกที่เปิดเรียน

8.  ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการเรียนหรือไม่

ใช่ กรณีที่ท่านมาเรียน 80% ขึ้นไปและมีผลสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่แต่ละหลักสูตรไว้ ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน หากท่านไม่มาเรียนในวันดังกล่าว กรุณามารับประกาศนียบัตรที่ห้องเรียนศูนย์ภาษาภายใน 6 เดือน

9.  นิสิตมก. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือไม่

เมื่อเรียนจนจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร ขอให้นิสิตมาติดต่อที่ห้องทำการศูนย์ภาษาโดยยื่นสำเนาบัตรนิสิต พร้อมทั้งสำเนาใบประกาศนียบัตร เพื่อขอรับชั่วโมงกิจกรรม โดย นิสิตรหัส 51 ได้รับด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ และ นิสิตรหัส 52 เป็นต้นไป ได้รับด้าน การคิดและการเรียนรู้ จำนวน 39 ชั่วโมง

 

10. ถ้ามีพื้นฐานทางภาษาต่างอยู่บ้างจะสมัครเรียนได้ในระดับไหน

สามารถดูตำราเรียนของศูนย์ภาษา มก. ในแต่ละภาษาก่อนสมัครเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องในระดับที่ต้องการลงได้ทุกภาษา ยกเว้นภาษาอังกฤษซึ่งทางศูนย์ภาษา มก. แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ในการเลือกหลักสูตร

 

ปล. สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 942 8888-9 หรือ สอบถามจากทางกล่องความคิดเห็นของเว็บไซด์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ