German

ปิดรับสมัครรุ่น 79

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 (ภาษาเยอรมัน)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่……เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

สมัครได้ตาม link นี้

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถ download แผ่นพับ (โบรชัวร์) ได้ที่ หรือโทร. 02-9428888-9

***ภาษาเยอรมันราคา 4,800 บาทไม่รวมค่าหนังสือ ทางศูนย์ภาษามีจำหน่ายราคาชุดละ 1,100 บาทจะได้รับทั้งหมด 2 เล่มสามารถเรียนได้ทุกหลักสูตรของภาษาเยอรมัน

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ