วันทดสอบวัดระดับ

วันทดสอบวัดระดับหลักสูตร Conversation และ หลักสูตร English Skills for Business โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ รุ่นที่ 54