ใบสมัครภาษาเกาหลี

ปิดรับสมัครแล้ว

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78 (ภาษาเกาหลี)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

 
หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเกาหลี ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ