ศูนย์ภาษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300/1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยอาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง กรรมการและเลขานุการศูนย์ภาษา และบุคลากรศูนย์ภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อาจารย์ ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เพื่อมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ภาษา