ผู้บริหาร คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต
Asst. Prof. Dr. Kittinata Rhekhalilit
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

 

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม
Dr. Siriwan Likhidcharoentham
รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 
 

อาจารย์ ดร.จรินธร ไพศาลสิทธิกานต์
Dr. Jarinthorn Phaisarnsitthikarn
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

อาจารย์ ผ่องอำไพ คงเจริญ
Dr. Pong-ampai Kongcharoen
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

 

อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค
Dr. Warapan Apisupachoke
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
Asst. Prof. Dr. Paphonpat Kobsirithiwara
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 
 
 

อาจารย์ ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ
Dr. Pratyaporn Rattanapongpinyo
กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 
 
 
 

 
นางสาวสุวรรณีย์ นิลสุวรรณ์
Ms.Suwannee Ninsuwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 
 

นางสาวปนัดดา เทียนศิริ
Ms.Panadda Tiensiri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 
 

นางสาวสุภานัน กรรณวัฒน์
Ms.Supanan Kannawat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 

นายธนพล วังภูสิต
Mr.Tanapol Wangpusit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887