ผู้บริหาร คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

มน. ห้อง
Email address : 

 

 

 
 

กรรมการ

มน. ห้อง เบอร์ติดต่อภายใน
Email address : 

 

 

 

กรรมการ

Email address : 
 

กรรมการ

Email address : 
 

กรรมการ

Email address : 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

มน.
Email address : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นางสาวสุวรรณีย์ นิลสุวรรณ์
Ms.Suwannee Ninsuwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4102
Email address : suwannee159@hotmail.com
 

 

 

นางสาวปนัดดา เทียนศิริ
Ms.Panadda Tiensiri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4100
Email address : tookta_05@hotmail.com
 
 

 

 

นางสาวสุภานัน กรรณวัฒน์
Ms.Supanan Kannawat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4103
Email address : supanan.k@ku.th

 

 

 

นายเจตน์ กลิ่นบุบผา
Mr.Jade Klinbubpha
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน #4104
Email address : jade.k@ku.th