บุคลากร – KU-Lang ศูนย์ภาษา มก.

ผู้บริหาร คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่

ผศ. วรัสยาพร  กีรติกรณ์ธนายศ
Assist.Prof  Warasayaporn  Keeratikorntanayod
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

มน.1 ห้อง 308/2 เบอร์ภายใน 1310
Email address : sjitseree@yahoo.com

 

 

 
 

อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
Dr.Chatuwit Keawsuwan
กรรมการ

มน.4 ห้อง 401 เบอร์ติดต่อภายใน 4401
Email address : chatu_wits@hotmail.com

 

 

 

อ.รัศมี วุฒิไกรเกรียง

Aj.Rassamee Wuttikraikrieng
กรรมการและเลขานุการ

มน.1 205/206
Email address : i.rassamee@gmail.com
 
 

 

อาจารย์ ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์

Dr.Siriporn Lerdpaisalwong

กรรมการ

Email address : Joybrake77@hotmail.com
 

อาจารย์ ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล

กรรมการ

Email address : 
 

อาจารย์ ดร. นวรัตน์ ศิริธารารัตน์

กรรมการ

Email address : 

 

 

นางสาวสุวรรณีย์ นิลสุวรรณ์
Ms.Suwannee Ninsuwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4102
Email address : suwannee159@hotmail.com
 

 

 

นางสาวปนัดดา เทียนศิริ
Ms.Panadda Tiensiri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4100
Email address : tookta_05@hotmail.com
 
 

 

 

นางสาวสุภานัน กรรณวัฒน์
Ms.Supanan Kannawat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน # 4103
Email address : supanan.k@ku.th

 

 

 

นายเจตน์ กลิ่นบุบผา
Mr.Jade Klinbubpha
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มน.4 ห้อง 100 หมายเลขติดต่อภายใน #4104
Email address : jade.k@ku.th