ผู้บริหาร คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิวัฒน์ หิตกร
Asst. Prof. Piwat Hitakorn
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
Asst. Prof. Namthip Anantsupamongkol
รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 

 

อาจารย์ ดร. วิริยา หล้าเพชร
Dr. Wiriya Lahpetch
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร
Asst. Prof. Salisa Taeracoop Puthpongsiriporn
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 

อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์
Dr. Narongsak Pitchayapisut
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 

 
 

อาจารย์ ดร. สาวิกา วราภรณ์
Dr. Savika Varaporn
กรรมการศูนย์ภาษา

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 
 

อาจารย์ สุรีย์พร ชินเศรษฐกิจ
Ms. Sureeporn Chinsethagij
กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 
 
 
 
 
 

นางสาวสุวรรณีย์ นิลสุวรรณ์
Ms.Suwannee Ninsuwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 
 
 

นางสาวปนัดดา เทียนศิริ
Ms.Panadda Tiensiri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887
 

 
 

นางสาวสุภานัน กรรณวัฒน์
Ms.Supanan Kannawat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887

 

 

นายธนพล วังภูสิต
Mr.Tanapol Wangpusit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตึก มน.4 ห้อง 100

Email : kulang@ku.th
Tel. : 02-942-8888-9
Fax : 02-942-8887