ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาและงาน อาชีพ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

นโยบาย

  • มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์
  • สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษากับสถาบันต่างๆ ทั้งในและระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านภาษาแก่บุคคลทั่วไป
  • เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการใช้ทักษะภาษา
  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัยด้านภาษาแก่สังคม
  • เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในโครงการและเปลี่ยนทางวิชาการและบุคลากร