ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 [วันที่ 11 พ.ค. – 14 ก.ค. 62]

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษานอกเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์รอบละ (4 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (4 ชั่วโมง)ตารางวันเรียนศูนย์ภาษาในเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์-วันศุกร์ รอบละ 3 ชั่วโมง