ประกาศห้องเรียน รุ่นที่ 78 และรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Conversation กับ English Skills for Business

ประกาศห้องเรียน และ ตึกเรียน ของหลักสูตรภาษาของ KU Lang รุ่น 78 ทุกหลักสูตร ทุกภาษา และประกาศผลการจัดกลุ่มระดับการเรียนหลักสูตร English Conversation และ English Skills for Business สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ

คณะบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แผนกพัฒนาบุคลากร กองภาษาต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศูนย์ภาษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300/1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยอาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง กรรมการและเลขานุการศูนย์ภาษา และบุคลากรศูนย์ภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อาจารย์ ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เพื่อมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ภาษา