French

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส ประจำภาคปลาย 2560 **

(ปิดรับสมัคร ภาคปลาย2560)

และเริ่มเรียนวันที่ 27 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร)

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
เริ่มเรียนระหว่าง 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชั่วโมง)
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานวันเสาร์09.00-12.15 น.4,500 บาท4,300 บาท
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสระดับกลางวันเสาร์09.00-12.15 น.4,500 บาท4,300 บาท
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพวันเสาร์09.00-12.15 น.ปิดปิด
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว
วันเสาร์09.00-12.15 น.ปิดปิด

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครภาษาฝรั่งเศสศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9