Khmer

เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 (ภาษาเขมร)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่……เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

เรียนวันที่…..ถึง…..(36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

สมัครได้ตาม link นี้ https://forms.gle/w9sxCNFxMdHVPAKRA

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถ download แผ่นพับ (โบรชัวร์) ได้ที่ เรียนภาษารุ่นที่ 79 กับ KU Lang หรือโทร. 02-9428888-9

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ