Bahasa Indonesia

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ประจำภาคปลาย 2561**

ประกาศ ศูนย์ภาษาปิดระบบการโอนเงิน สมัครเพิ่มเติม และชำระเงินสดได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัคร ถึง 26 ม.ค. 62 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 100 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-942-8888 – 9

และเริ่มเรียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 36 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 36 ชั่วโมงกิจกรรม
ภาษาอินโดนีเซีย I เสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาอินโดนีเซีย II อาทิตย์09.00-12.15 น.4,500 บาท4,300 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอินโดนีเซีย(Bahasa) เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ