Burmese

ขยายเวลารับสมัคร ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาพม่า ประจำภาคฤดูร้อน 2561 **

รับสมัครรอบสุดท้ายด้วยตนเองก่อนเปิดเรียน ชำระเงินสด งดการโอนเงิน ที่สำนักงานศูนย์ภาษา วันที่ 21-22 พ.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 26 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร)

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนระหว่าง 26 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาพม่า Iวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาพม่า IIวันเสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
การสนทนาภาษาพม่า Iวันอาทิตย์10-12 , 13-15 น. ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตร
ตารางเรียนในเวลาราชการ รอบแรก จันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนระหว่าง 11 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น. ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตร
การสนทนาภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์13.00-16.00 น. ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตร
ตารางเรียนในเวลาราชการ รอบสอง จันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนระหว่าง 2 กรกฏาคม - 18 กรกฏาคม 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
การสนทนาภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์13.00-16.00 น.4,500 บาท4,500 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาพม่าเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาพม่า ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9