Burmese

 ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาพม่า ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับสมัครภาคต้น 2561

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาพม่า Iจันทร์-พุธ17.30-19.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาพม่า IIวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ปริทรรศน์สังคมและวัฒนธรรมพม่า HOT !!!
อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วันอาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาพม่าเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาพม่า ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9