Burmese

โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74 (ภาษาพม่า)

ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

(โอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

และเริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 4 ชั่วโมง]
ภาษาพม่า Iวันเสาร์08.30-12.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาพม่า IIวันเสาร์12.30-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 4 ชั่วโมง]
ภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
จันทร์-ศุกร์12.00-16.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 4 ชั่วโมง]
ภาษาพม่า Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาพม่า IIจันทร์-ศุกร์12.00-16.00 น.4,500 บาท4,500 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาพม่าเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาพม่า ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ