Vietnamese

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 75 (ภาษาเวียดนาม)

สมัครด้วยตนเอง ชำระเงินสด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 15 ส.ค. 62 ได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

และเปิดรับสมัครวันหยุด 12 ส.ค. 62 เวลา 9.00 – 15.00 น.

 เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  (36 ชม./1 หลักสูตร)
ภาษาเวียดนาม I
อาจารย์ ดร. พิสิฐ อำนวยเงินตรา
วันเสาร์09.00-12.15 น.4,500 บาท4,400 บาท
ภาษาเวียดนาม II
อาจารย์ ดร. พิสิฐ อำนวยเงินตรา
วันเสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท4,400 บาท
ภาษาเวียดนาม III
(อาจารย์ Tran Thi Bich Thao)
วันเสาร์13.00-16.15 น.4,500 บาท4,400 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเวียด เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์) ใบสมัครภาษาเวียดนาม

ได้ที่   Download เอกสารการสมัครภาษาเวียดนามศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ