Vietnamese

โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74 (ภาษาเวียดนาม)

ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

(โอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

และเริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 4 ชั่วโมง]
ภาษาเวียดนาม Iวันเสาร์08.30-12.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาเวียดนาม IIวันเสาร์12.30-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาเวียดนาม IIIวันเสาร์12.30-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
ตารางเรียนในเวลาราชการ รอบแรก วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 3 ชั่วโมง]
ภาษาเวียดนาม Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
จันทร์-ศุกร์13.00-16.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
ตารางเรียนในเวลาราชการ รอบสอง วันที่ 17 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 
36 ชั้วโมง
[รอบละ 3 ชั่วโมง]
ภาษาเวียดนาม Iจันทร์-ศุกร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,500 บาท
ภาษาเวียดนาม IIจันทร์-ศุกร์13.00-16.00 น.4,500 บาท4,500 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเวียด เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์) ใบสมัครภาษาเวียดนาม

ได้ที่   Download เอกสารการสมัครภาษาเวียดนามศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ