ใบสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 (ภาษาจีนกลาง)

ดาวน์โหลดรายละเอียดแผ่นพับการเรียนภาษาจีนศูนย์ภาษา มก. Brochure Chinese

ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาจีน

ไฟล์ PDF

ไฟล์ MS WORD