ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [วันที่ 17 ส.ค. – 10 พ.ย. 62]

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษานอกเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษานอกเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์/พุธ หรือ อังคาร/พฤหัสบดี รอบละ 3 ชั่วโมง