ใบสมัครภาษาอังกฤษ

ปิดรับสมัครแล้ว


 

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก.
หรือโทร. 02-9428888-9

 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ