ใบสมัครภาษาอังกฤษ

ปิดรับสมัครแล้ว

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 78 (ภาษาอังกฤษ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms

 เรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

สำหรับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ในรุ่น 78 นี้ ทดสอบวัดระดับในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.


หลักสูตร/ทีมผู้สอนวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไป
Elementary Conversation

เสาร์09.00 - 12.15 น.4,500 บาท
Pre-Intermediate Conversation
เสาร์13.00 - 16.15 น.4,500 บาท
Intermediate Conversation เสาร์09.00 - 12.15 น.4,500 บาท
Upper Intermediate Conversationเสาร์13.00 - 16.15 น.4,500 บาท
Basic English Grammar
เสาร์09.00 - 12.15 น.4,500 บาท
Grammar in Real Life เสาร์13.00 - 16.15 น.4,500 บาท
TOEIC Preparation เสาร์13.00 - 16.15 น.5,000 บาท
IELTS Preparation
เสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท
KU-EPT Preparation
เสาร์13.00 - 16.15 น.5,000 บาท
TOEFL Preparation

เสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท
Basic Writing
เสาร์09.00 - 12.15 น.4,500 บาท
English for
Academic Writing Skills
เสาร์
13.00 - 16.15 น.5,000 บาท
Paraphasing : Sharpen Your Academic Writing Skills for Higher Educationเสาร์13.00 - 16.15 น.5,000 บาท
Fundamental English Thesis Writingเสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท
Conversation for Effective Business Communication
เสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท
Presentations in English เสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท
Everyday Englishเสาร์09.00 - 12.15 น.5,000 บาท

 

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถ download แผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ Brochure English 78 หรือโทร. 02-9428888-9

 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ